องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกกลาง สนับสนุนข้าวพันธุ์ดีตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 

 

 

นายพีรพล  สุธงษา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    ภาพ/ข่าว